Vi jobbar sakligt, ger målinriktade råd och assisterar i utförandet av åtgärder

Att spara energi och miljö kräver erfarenhet och kompetens inom flera områden. Entro har mer än 25 års erfarenhet och en enastående tvärvetenskaplig spetskompetens samt en unik mix av praktiska och akademiska färdigheter. Vi hanterar inköp av el, vi har medarbetare med både teknisk och ekonomisk kompetens samt erfarenhet inom organisation och ledning. Detta gör oss också rustade för god kommunikation med alla nivåer hos kunden.

Rådgivning

Energiledning/Miljöledning/Samhällsansvar

Entro hjälper till i processen med att etablera en väl fungerande energi- och miljöledning i företaget. För vissa kan målet vara certifiering i enlighet med ISO 14001 eller ISO 50001, medan andra endast vill säkerställa att energianvändningen är under kontroll och att företaget har ett miljöfokus som ger ett gott renommé. Tar ditt företag tillräckligt samhällsansvar?

Energiprogram

Kunder som inför vårt energiprogram kommer inom 3–4 år att ha en energiförbrukning som är under kontroll och 15–30 procent lägre än tidigare! Energiprogrammet anpassas efter situationen hos den enskilda kunden och omfattar de åtgärder som krävs för att få kontroll över kostnaderna och minska förbrukningen.

Analyser och åtgärder för effektiv energianvändning

Entro har lång erfarenhet av att peka ut förbättringspotentialen vad gäller energianvändning. Vi genomför en inspektion som resulterar i en statusrapport för fastigheten med den förbättringspotential som upptäckts, inklusive ekonomiska beräkningar för de olika åtgärderna.

Miljörådgivning

Många företag vill mäta och förbättra sina miljöprestanda. Vi inom Entro kan bidra med råd och lösningar för miljöuppföljning. Vi kan fungera som miljöavdelning, kartlägga alla miljörelaterade förhållanden och bland annat vägleda verksamheten genom en miljöcertifiering. Vår miljörådgivning bygger på kvalitetshjulet med kartläggning, målformulering, åtgärder och utvärdering som grundprinciper.

Rapportering

Entro kan leverera periodrapporter beroende på kundens behov. Vi samlar in data, strukturerar innehållet och genomför benchmarking för ditt företag för utvalda energi- och miljöparametrar.

Driftoptimering

Entro hjälper till att kontrollera och anpassa driftsituationen för varje enskild fastighet. På så sätt säkerställer man optimal drift på befintliga anläggningar vad gäller komfort, energi- och effektanvändning. Vi överför alltid vår kunskap till driftansvariga för fastigheten som kan utnyttja den i framtiden. De ekonomiska vinsterna är omedelbara.

Avfallsrådgivning

Det finns mycket att spara på att se till att man har ett bra och fungerande avfallssystem. Har ditt företag optimala leveransvillkor för avfall? Har ni lämplig hanteringsutrustning och är ni säkra på att ni inte betalar för onödiga tömningar? Vår erfarenhet är att många kan förbättra sitt avfallssystem och uppnå minskade kostnader, ökad sortering och lägre miljöbelastning.

Mätprojekt

För att kunna göra bra analyser av energiförbrukningen är det viktigt att mäta energiflödena i fastigheten/anläggningen på ett tillfredsställande sätt. Energimätning är komplicerat och många fackområden är berörda. Entro har specialiserat sig på att leda mätprojekt och vi tar ansvar för hela genomförandet.

Rådgivande elhandel

Elhandel är en omfattande process som kräver hög kunskap om marknaden. För många kunder är elhandel en väsentlig kostnad som det är viktigt att ha kontroll på. Entro är en leverantöroberoende rådgivare inom elhandel som hjälper kunderna med att analysera sitt elbehov och hitta rätt inköpsstrategi utifrån den risk och förutsägbarhet som kunden önskar. Entro assisterar inom alla delar av inköpsprocessen och förhandlar med alla elleverantörer på marknaden. Vi har under flera år assisterat många av de ledande fastighetsaktörerna i Norge med att förhandla fram bra elkontrakt.

Kontaktpersoner