Energiledning (ISO 50001) hos AS Rockwool Trondheim

Med bra stöd från Enova införde Rockwool ett energiuppföljningssystem och en bra mätarstruktur så att man hade det dataunderlag som behövdes för att ta fram en åtgärdslista. Det visade sig att det fanns mycket att vinna på att optimera energiförbrukningen. Lönsamma åtgärder vidtogs omedelbart och olönsamma åtgärder som skulle innebära stora miljövinster fick man stöd från Enova för att förverkliga.

Resultatet av den här processen är att uppföljning av energiförbrukning har fått en lika central plats i den dagliga driften som uppföljning av HMS. Det är helt i linje med intentionerna och det visar sig att systematisk energiledning ger stora besparingar och visar sig direkt i fabrikens resultat